Habitem un nou espai

Partint d’experiències personals i col·lectives comencem amb il·lusió aquest nou projecte. Volem que vaja més enllà de ser un espai físic, amb la visió de construir una comunitat, i això implica repensar la nostra forma de fer, de ser i de vincular-nos mútuament. Un projecte que ens permeta empoderar-nos de les nostres vides tant individualment com col·lectiva.

Volem crear un espai habitable i de totes, un lloc comú, on pen- sar la vida que volem viure, conspirar i anar explorant camins que ens permeten dotar d’una major autonomia les nostres vides. Volem fer-ho juntes, predisposades a funcionar des de la responsabilitat i el compromís per anar teixint xarxes a través de la cura i la tendresa en els nostres processos. No coneixem acció mes subversiva que l’afany per estimar i curar als qui ca- minen al costat de nosaltres. En aquest sentit, som conscients que no totes podem aportar el mateix i que ens hem de com- plementar a través de la voluntat desinteressada, per generar aquesta comunitat.

El capital, l’Estat i el patriarcat ens vol separades, amb vincles normatius marcats per l’individualisme, el mercat, l’explotació i les dinàmiques de domini-submissió. D’ací la necessitat de revertir aquesta subjectivitat encarnant els nostres valors a través de pràctiques, potenciant sinergies, creant eines, mun- tant estructures, espais auto-gestionats i horitzontals per a po- der resistir els atacs que estem rebent les classes populars. Potser siga un procés amb poques certeses, ns i tot dolorós, però mereix la pena intentar-ho. D’ací la nostra necessitat de plantejar projectes i estratègies que ens facen transformar les adversitats en oportunitats fent-nos més fortes, és a dir, que permeten desenvolupar la resiliència i que la nostra acció siga duradora. Haurem d’estar constantment revisant els nos- tres avanços i errors, aprenent d’ells, perdent la por a equivo- car-nos, però sempre generant aquest pensament crític tant amb nosaltres com amb allò que ens envolta perquè ens per- meta avançar.

Per això entenem que la nostra acció no s’ha de limitar a l’es- pai físic que compartim, sinó que ha d’estendre’s pel territori, allà on vivim i desenvolupem les nostres activitats. Construïnt una posició política per a aconseguir el nostre objectiu general, prendre partit en els con ictes dels nostres barris, pobles i ciu- tats. Intentant fomentar el debat i la re exió. Gaudint del que estem creant i recuperant l’alegria per seguir vivint. Sempre tenint en compte la destrucció del medi en el qual vivim, inten- tant adequar-nos als ritmes de la naturalesa i establint ritmes harmònics amb ella.

Aquesta és la nostra primera crida, una invitació a habitar aquest espai, de posar en comú la nostra quotidianitat i som- nis, de construir juntes.